...
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ
...
Những Đồi Hoa Sim Đào Phi Dương
...
Trở Lại Bạc Liêu Dương Đình Trí - Đào Phi Dương
...
...
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
...
...
...
LK Trách Người Trong Mộng Thùy Trang - Đào Phi Dương
...
...
Nơi Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
...
...
Vẫy Tay Chào Đào Phi Dương
...
...
...