Hồ Quang Lộc

Rước Tình Về Với Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khánh Băng
Tát Nước Đầu Đình Hồ Quang Lộc - Thy An
Hương Xuân Hồ Quang Lộc
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Đừng Nói Xa Nhau Hạnh Nguyên - Hồ Quang Lộc
Gợi Nhớ Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Đường Về Miền Trung Lâm Vũ - Hồ Quang Lộc
Hương Sầu Riêng Muộn Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Lý Con Cá Trê Hồ Quang Lộc
Lý Kéo Chài Nhiều ca sĩ
Mối Duyên Quê Trung Hậu - Hồ Quang Lộc