...
Tự Tình Trong Đêm Vương Bảo Tuấn
...
Hai Lối Mộng Vương Bảo Tuấn
...
Chiều Sân Ga Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
...
Mùa Xuân Bên Nhau Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
...
Gác Nhỏ Đêm Xuân. Vương Bảo Tuấn
...
Mùa Xuân Có Em Vương Bảo Tuấn
...
Lạnh Trọn Đêm Mưa Vương Bảo Tuấn
...
Cánh Hoa Bay Vương Bảo Tuấn
...
Nhánh Lan Rừng Vương Bảo Tuấn
...
Xuân Trên Đất Khách Vương Bảo Tuấn
...
Ngày Đá Đơm Bông (Remix) Vương Bảo Tuấn
...
Đoạn Tuyệt (Remix) Vương Bảo Tuấn
...
Nhớ Mẹ Vương Bảo Tuấn
...
...
Đường Về Quê Hương Remix Vương Bảo Tuấn