...
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
...
Mười Năm (Live) Ngọc Linh - Đen
...
...
Đi Theo Bóng Mặt Trời (Live) Đen - Giang Nguyễn
...
Loving You Sunny (Live) Kimmese - Đen
...
...
...
...
...
Ta Cứ Đi Cùng Nhau (Live) Đen - Tiên Tiên
...
Đưa Nhau Đi Trốn (Live) Đen - Linh Cáo
...
...
...
...
Trốn Tìm MTV - Đen