...
Đính ước Lý Diệu Linh
...
Vọng cổ buồn Lý Diệu Linh
...
...
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
...
Cõi nhớ Lý Diệu Linh
...
...
Trách Người Trong Mộng Lý Diệu Linh - Chế Khanh
...
Chuyến Đò Không Em Lý Diệu Linh - Chế Khanh
...
Vùng Lá Me Bay Lý Diệu Linh
...
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
...
Lk Về Miền Hậu Giang - Tình ấm Chiều Quê Nhiều Ca Sĩ - Lý Diệu Linh
...
Lk Nối Lại Tình Xưa Trường Sơn - Lý Diệu Linh