...
...
Cũng Bởi Do Tiền Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
...
Tiền Nhiều ca sĩ
...
Con Đường Mang Tên Em Vân Anh - Đào Phi Dương
...
Gõ Cửa Trái Tim Đào Phi Dương - Kim Phượng
...
Ngưu Lang Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
...
Thành Phố Buồn Kim Yến - Đào Phi Dương
...
Ba Ơi Đào Phi Dương
...
Tôi Bước Vào Yêu Đào Phi Dương
...
Tình Buồn Bolero Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
...
...
Nhớ Người Yêu Đào Phi Dương
...
Phút Cuối Đào Phi Dương - Khánh Bình
...
Về Quê Cắm Câu Chung Tử Long - Đào Phi Dương
...
Mùa Xuân Xa Quê Nhiều ca sĩ