...
Gác Nhỏ Đêm Xuân Lý Thu Thảo
...
Hạ Buồn Lý Thu Thảo
...
...
Kiếp Cầm Ca Lý Thu Thảo
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Lý Thu Thảo
...
Phố Đêm Lý Thu Thảo
...
Qua Cơn Mê Lý Thu Thảo
...
...
Bài Ca Tết Cho Em Lý Thu Thảo
...
Cơn Gió Thoảng Lý Thu Thảo
...
Dáng Thu Lý Thu Thảo
...
Giọt Đắng Lý Thu Thảo
...
Đêm Tâm Sự Lý Thu Thảo
...
Điệu Ví Dặm Là Em Lý Thu Thảo
...
Ai Khổ Vì Ai Lý Thu Thảo