Long Nhật

Người Đã Như Mơ Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Chiều Cuối Tuần Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Người Thương Kẻ Nhớ Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Kiếp Cầm Ca Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Tình Kỹ Nữ Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Đổi thay Long Nhật - Huy Cường
Tình Đồng Chí Long Nhật - Viết Trung
Mưa nửa đêm Long Nhật - Lương nhật duy
Mưa Nửa Đêm Long Nhật