...
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
...
...
...
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
...
...
...
...
...
...
Đò Sang Ngang Lê Như
...
...
...
...
Se Duyên 2 Lê Như
...