...
You Break Me Down Thanh Hà
...
...
Thì đó là nhà Thanh Hà
...
...
...
Dù Đã Biết Thanh Hà
...
...
Về Quê Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Tình Qua Tin Nhắn Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Thương Màu Áo Lam Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Sông Quê Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Bà Tôi Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Thương Về Miền Trung Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
...
Mưa Nửa Đêm Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng