...
Đời Mà Huỳnh James
...
Đồng Tiền Và Quyền Lực Pjnboys - Huỳnh James
...
Good Time Huỳnh James
...
Mơ Đi Bay Pjnboys - Huỳnh James
...
Nghe Không Em Huỳnh James
...
Thập Tam Muội Pjnboys - Huỳnh James