...
Đời Và Tiền Fony Trung
...
...
...
Hoa Mười Giờ Fony Trung - Giáng Tâm
...
Khi Đã Yêu Fony Trung - Ngân Huệ
...
Duyên Kiếp Fony Trung - Bảo Sơn
...
Giã Từ Fony Trung - Huỳnh Thanh Vinh
...
Dấu Chân Kỷ Niệm Fony Trung - Giáng Tâm
...
...
Nối Lại Tình Xưa Phương Thảo - Fony Trung
...
Qua Cơn Mê Fony Trung
...
...
Lại Nhớ Người Yêu Fony Trung - Hương Sala
...
Câu Chuyện Đầu Năm Fony Trung - Giáng Tâm
...