...
Con Đường Mang Tên Em Ngọc Hân - Đoàn Minh
...
Duyên Kiếp Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Nhật Thực Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đam Mê Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
...
Mèo Hoang Ngọc Hân
...
Khi Không Ngọc Hân
...
Cung Đàn Có Em Ngọc Hân
...
...
Phận Má Hồng Ngọc Hân
...
Bông Điên Điển Ngọc Hân
...
Bông Bí Vàng Ngọc Hân
...