...
Gặp mẹ trong mơ Lâm Hoàng Vũ
...
Lạy Phật Quan Âm Lâm Hoàng Vũ
...