...
Hàn Mặc Tử Ngọc Huyền
...
...
...
Gặp Nhau Làm Ngơ Kim Tử Long - Ngọc Huyền
...
Hoa Trinh Nữ Ngọc Huyền
...
Sao Không Thấy Anh Về Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
...
Ăn Năn Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
...
Nối Lại Tình Xưa Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
...
Nhớ Đất Quê Ngọc Huyền
...
Một Thời Của Mẹ Ngọc Huyền
...
Bâng Khuâng Nắng Miệt Vườn Trọng Phúc - Ngọc Huyền
...
Hẩm Hiu Một Mình Ngọc Huyền
...
Nhịp Cầu Ai Bắc Qua Sông Trọng Phúc - Ngọc Huyền
...
Chùa Tôi Ngọc Huyền