...
Đỏan Ca Xuân Uyên Trang
...
Yêu Trong Lầm Lỡ Uyên Trang
...
Đừng xa em Uyên Trang
...
...
Tình như chiêm bao Uyên Trang
...
...
...
Không Phải Anh Uyên Trang
...
...