Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên

Thiên Duyên Tiền Định Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Mong Chờ Hồng Quyên
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Màu Hoa Bí Hồng Quyên
Thu Sầu Hồng Quyên
Nếu Một Ngày Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê