Minh Tâm Mita

Vắng Anh Minh Tâm Mita
Tình Một Hướng Minh Tâm Mita
Mãi Dõi Theo Anh Minh Tâm Mita