Deus Tiến Đạt - NxT
Điếu Thuốc Trên Môi Em Fong - Deus Tiến Đạt
Ber Deus Tiến Đạt - GiunDra
Giang Cư Mận Deus Tiến Đạt
No Fight No Glory NxT - TDO Kwan