Tuấn Cry - Tùng Viu

Boy iPhone Tuấn Cry - Tùng Viu
Đêm Trăng Tuấn Cry - anh Đình
Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu
Rét Quá Đi Tuấn Cry - Sonbeat
Rét Quá Đi (Beat) Tuấn Cry - Sonbeat
Rét Quá Đi Tuấn Cry - Sonbeat