...
Hai lối mộng Nguyễn Nhật Tân
...
Chuyện ba mùa mưa Nguyễn Nhật Tân
...
Chút kỷ niệm buồn Nguyễn Nhật Tân
...
Tám điệp khúc Nguyễn Nhật Tân
...
...
Phận tơ tằm Nguyễn Nhật Tân
...
Quê hương bỏ lại Nguyễn Nhật Tân
...
Trong tầm mắt đời Nguyễn Nhật Tân
...
...
Thư Xuân Ba Viết Cho Con Nguyễn Nhật Tân
...
Sầu Lẻ Bóng Nguyễn Nhật Tân
...
Tình Nghèo Có Nhau Nguyễn Nhật Tân
...
Những Đồi Hoa Sim Nguyễn Nhật Tân
...
Qua Cơn Mê Nguyễn Nhật Tân
...
Nếu Hai Đứa Mình Nguyễn Nhật Tân