Nhạc Trẻ
Lonely King Nhiều ca sĩ
Long Gone The Cassette
Khoảng Cách Phiến Gỗ Nguyễn Đặng Sony - Tùng LV
LOST Teddy - VCC Left Hand
Trái Cấm An Trương
Lý Do Gì Chia Tay Trần Thiện Khang
Where U At Mr White - Dickson Nguyen
Chúng Ta Của Sau Này Trương Thảo Nhi
Sweetie D-TEDDY - anh JN