...
3
...
Trôi Về Đâu Băng Tình
2
...
2
...
2
...
Kẻ Dối Gian Băng Tình
3
...
Cứ Bước Đi Băng Tình
4
...
2
...
3
...
4
...
2
...
3
...
Anh Là Con Rối Của Em (Beat) Dương Nhất Linh
7
...
Tiếng gió xôn xao Đàm Vĩnh Hưng - Khang Việt
10
...
Yêu Thầy Giêsu (version 2) Linh Mục Quang Lâm
2
...
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
2