...
...
Cỏ Ba Lá Yanbi
...
Dành Cho Anh Yanbi - Vinc
...
...
...
Vicky Yanbi - Jan Saker
...
I'M Sorry 2 Yanbi - Bueno
...
...
Sáng Yanbi - BigDaddy
...
...
...
Thu Buồn Yanbi
...
Trà Chanh Nhiều ca sĩ
...
...