Freaky - Haro

Một Ngày Nắng Freaky - Anh Thư Phan
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
2H Sáng Nhiều Ca Sĩ - Freaky
2H Sáng (Beat) Nhiều ca sĩ
2H Sáng Nhiều ca sĩ
GENZ Freaky - Nhật Hoàng
Gu (Cucak Remix) Seachains - Freaky
Gu (Lofi) Nhiều ca sĩ
Gu (Him Remix) Seachains - Freaky
01I JC Hưng - Freaky
Có Bao Giờ Freaky - The Meo