Anh Thư - CM1X - D'CEE

Trust Beat CM1X - Freaky
Dành Cho Em CM1X - Lou T
Trust CM1X - Freaky
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
Nói với người tình Anh Thư - Lâm Sơn