Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền

mang ghế ra sân ngồi hát Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Một Điều Chưa Nói Hoàng Dũng - 14 Casper
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Thầm Thương Trộm Nhớ Miu Lê - Hoàng Dũng
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Thói Quen (25 Mét Vuông) Hoàng Dũng - Gducky
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền