...
Mưa nửa đêm VŨ HẢI
...
...
Hồn quê VŨ HẢI
...
Hoa Panxê VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Gõ cửa trái tim Kim Sa - VŨ HẢI
...
...
Duyên kiếp VŨ HẢI
...
...
...
...
...
...
Mối tình đầu VŨ HẢI
...
...