Tóc Tiên - Tlinh
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Ngày Tận Thế Nhiều ca sĩ
Tell Me Why Tóc Tiên
Anh Chàng Răng Sún Phan Đinh Tùng - Tóc Tiên
Đã Yêu Tóc Tiên