...
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
...
...
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
...
Ngày Tận Thế Nhiều ca sĩ
...
Tell Me Why Tóc Tiên
...
Big Girls Don't Cry Tóc Tiên
...
...
Anh Chàng Răng Sún Phan Đinh Tùng - Tóc Tiên
...
Đã Yêu Tóc Tiên