...
Hẹn Hò Lê Chí Trung - Khiết Linh
...
Vừa Hôm Qua Lê Chí Trung
...
Còn Lại Gì Lê Chí Trung - Đông Nghi (9X)
...
Quá muộn Lê Chí Trung
...
...
Tai Vi Ai Lê Chí Trung