Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
10 Độ C Hoàng Dũng - Phúc Bồ
Tình mẹ Hoàng Dũng - Thế Anh