VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang

Về Dưới Mái Nhà Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Duyên Phận Hoàng Mai Trang
Em Về Bến Bắc Hoàng Mai Trang
Mưa Về Miền Tây Hoàng Mai Trang
Lối Về Xóm Nhỏ Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
Nỗi Buồn Chim Sáo Hoàng Mai Trang
Tình xưa Dương Triều Vỹ - Hoàng Mai Trang
Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh