...
Bỏ mặc dòng sông Duy Thanh - Phi Bằng
...
1 2 3 dzô Thế Anh - Duy Thanh
...
Ngày Vui Qua Mau Duy Thanh
...
Nội tôi Thế Anh - Duy Thanh
...
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
...
Trôi dạt con đò Kim Sa - Duy Thanh
...
...
...
...
...
...
...
Phận làm con Duy Thanh
...
Nghiệt oan Duy Thanh