La Chí tùng

Nối Lại Tình Xưa Thu Thảo - La Chí tùng
Thiên duyên tiền định Kha ly - La Chí tùng
Lòng mẹ Giao Linh - La Chí tùng