Nhạc Trẻ
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
Trúc Mai Jaigon Orchestra - tú tú
Ngoài 30 Đình Nguyên
Why Don't You Call Me SAD B - Mrfunny
CLEAN SOUL M.E.O - SAD B
December The Cassette
Thả Trôi Cánh Hoa Dương Anh Tâm
Chờ YeYe Nhật Hạ
don't be shy Dubbie - Sowhat
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền