Mỹ Hạnh Bolero
Lk Ngày Xưa Anh Nói - Bội Bạc Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Lk Cho Vừa Lòng Em - Ngày Buồn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Hoa Trinh Nữ Mỹ Hạnh Bolero
Chiều Cuối Tuần Mỹ Hạnh Bolero
Hoa Tím Người Xưa Mỹ Hạnh Bolero
Trộm Nhìn Nhau Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Lk Thuyền Xa Bến Đỗ - Trả Lại Em Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ngại Ngùng Mỹ Hạnh Bolero
Nếu Anh Đừng Hẹn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
Màu Hoa Bí Mỹ Hạnh Bolero