Lưu Ánh Loan - Võ Nam Nhân
Những Nỗi Buồn Không Tên 4 Lưu Ánh Loan - Hoàng Thế Dũng
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Xuân Mới Lưu Ánh Loan
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Hẹn Mùa Trăng Sau Lưu Ánh Loan - Martin Sang
Đêm Tâm Sự Lưu Ánh Loan
Xuân Ước Hẹn Lưu Ánh Loan
Xuân Đoàn Viên Lưu Ánh Loan
Xa Vắng Lưu Ánh Loan
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan