Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Con Tim Tan Vỡ Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xin Trả Tôi Về Lưu Ánh Loan
Hái Hoa Rừng Cho Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Duyên Thắm Lưu Ánh Loan
Tình Dại Khờ Trang Anh Thơ - Chế Khanh
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đan Áo Mùa Xuân Lưu Ánh Loan
Đam Mê Lưu Ánh Loan